Wykaz projektów realizowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym:


Zapraszamy osoby uczestniczące w  projekcie do pobrania i  złożenia druku rekrutacyjnego na szkolenia, które odbędą się   w terminach  do sierpnia 2017 roku.

Wybór szkolenia musi być zgodny z kierunkiem kształcenia.

Wypełniony druk - opinia ucznia- będzie podstawą do  stworzenia listy (głównej i rezerwowej ) uczestników zakwalifikowanych do odpowiedniej formy wsparcia.

Termin składania - do 2 kwietnia 2017 roku.

Miejsce składania-  gab. nr 11 (H.Stupak) lub nr 12 (A.Głuszko)

Opinia POBIERZ

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w pracowni nr 11 .

Helena Stupak

 

Realizacja w 2017 roku POBIERZ

Formularz POBIERZ

Oświadczenie POBIERZ 

Regulamin POBIERZ

Kwestionariusz POBIERZ

 


1.400 tys. zł na rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 w Kamieniu Małym

Grudzień 2016 r., to bardzo szczęśliwy miesiąc dla ZS CKR w Kamieniu Małym. 22 grudnia, po kilku miesiącach wytężonej pracy pracowników naszej placówki, dyrektor szkoły pan Ryszard Nowicki, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, podpisał z Marszałek Województwa Elżbietą Polak umowę dofinansowania projektu Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

Nasza szkoła na realizację zadań przedstawionych w projekcie otrzyma 1400000 zł, są to środki pochodzące z realizowanego przez Województwo Lubuskie i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego projektu pozakonkursowego z Poddziałania 8.4.1 RPO- Lubuskie 2020 pt. „ Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu szkoła będzie realizować trzy typy działań wspierających kształcenie zawodowe: I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU; III. Rozwój doradztwa zawodowego.

Projektem zostaną objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych i stażach zawodowych u przedsiębiorców. Swoje kompetencje zawodowe będą mogli podnieść również uczniowie, poprzez skorzystanie z kursów i szkoleń prowadzonych przez naszych partnerów. Młodzież będzie miała możliwość odbywania odpłatnych praktyk i staży, w trakcie których dowie się, jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, pozna najnowsze techniki i rozwiązania, będzie pracować na sprzętach i urządzeniach używanych w danych dziedzinach zawodowych. Praca w przedsiębiorstwach pozwoli uczniom pogłębić i wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole w realnych warunkach pracy.

Część otrzymanych środków zespół szkół przeznaczy na modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej , dzięki temu nasi uczniowie i słuchacze, będą mieli szansę korzystać na zajęciach ze sprzętów nowej generacji.

Partnerami projektu,  z którymi będziemy współpracować, realizując zadania są: Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim, Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

Renata Winkel


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym pozyskał kolejne fundusze

na rozwój szkolnictwa zawodowego

 

22 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął podział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na inwestycje związane z edukacją kształcenia zawodowego. Lubuskie do podziału otrzymało 22 mln zł na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym przyznano 640733,48 zł. Podzielone przez Zarząd Województwa Lubuskiego środki, to wsparcie szkół zawodowych w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej- projekty realizowane poza formułą ZIT, typ III- Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Zdobyte pieniądze, w sumie 2 mln złoty, szkoła przeznaczy na modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej naszej placówki, szkolenia oraz staże uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. R.Winkel

 


2015/2016

Harmonogram zajęć 

LEPSZY START

Od września 2014 roku firma Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym oraz Stowarzyszeniem Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego realizuje projekt pod nazwą: „Lepszy Start!”, współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA.POKL.09.02.00-08-073/13-00 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Projekt skierowany jest do 70 uczniów uczęszczających naszej szkoły kształcących się na kierunkach:

technik rolnik,

technik agrobiznesu,

technik architektury krajobrazu,

technik weterynarii,

technik żywienia i usług gastronomicznych.

W ramach projektu prowadzone są moduły:

I. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych:
 1. VCC Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D;
 2. Zajęcia z przedsiębiorczości
 3. Zajęcia językowe z języka angielskiego
 4. Zajęcia z matematyki
 5. Zajęcia z geografii
II. Dodatkowe zajęcia zawodowe
 1. Zajęcia z zakresu pielęgnacji małych zwierząt z elementami kynologii
 2. Zajęcia z zakresu florystyki
 3. Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów
 4. Kurs nauki jazdy samochodem
 5. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
III. Doradztwo edukacyjno - zawodowe

Warsztaty z doradcą zawodowym.

Indywidualne konsultacje .

 1. Praktyki zawodowe
 2. Praktyki zawodowe
V. Współpraca ponadnarodowe

Wizyta studyjna, warsztaty i praktyki u litewskiego partnera

Informację o prowadzonym naborze znajdziesz na tablicy w łączniku, u wychowawców lub u szkolnego koordynatora pani Heleny Stupak.

www.lepszy-start.info