29 września 2021r., w obecności uczniów i nauczycieli naszej szkoły, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, to podniosła uroczystość w trakcie, której nowo przyjęci uczniowie, po wypowiedzeniu słów ślubowania, stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej oraz zobowiązali się do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole.
W roku szkolnym 2021/2022 kształcimy młodzież w trzech klasach pierwszych w następujących zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Opiekę wychowawczą nad tegorocznymi pierwszakami sprawują panie Dominika Bochenek, Kinga Gniady oraz pani Ewa Kaniowska. Wszystkim uczniom rozpoczynającym naukę w naszej szkole życzymy samych sukcesów.

R.W.